Všeobecné zmluvné podmienky

ZMLUVNÉ PODMIENKY CESTOVNEJ KANCELÁRIE STELLATOUR
Zmluva o zájazde

Uvedené zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie STELLATOUR sú platné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu organizované cestovnou kanceláriou STELLATOUR a sú súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba zmluvy o zájazde), ktorú cestovná kancelária STELLATOUR (ďalej len CK) uzatvára s objednávateľom zájazdu a sú v súlade so zákonom č. 281/2001 Z. z. a Občianskym zákonníkom (§741a - §741k).

I. Zmluvný vzťah

1.1    Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: Cestovná   kancelária STELLATOUR (ďalej len „CK“), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje prostredníctvom   vlastného   predajného miesta alebo externých   autorizovaných     predajcov a objednávateľom, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba spôsobilá k právnym úkonom (ďalej len „objednávateľ“).

1.2    Zmluvný vzťah medzi CK a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, jej potvrdením zo strany CK a zaplatením celej čiastky ceny zájazdu alebo zálohy. Zmluva o zájazde platí pre všetky ďalšie osoby na nej uvedené. Za plnenie zmluvných záväzkov osôb uvedených v zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov. Za neplnoletú osobu podpisuje zmluvu jej zákonný zástupca.

1.3    Zmluva o zájazde vyplýva z ponuky katalógu , cenníka, dodatočných ponúk CK, všeobecných informácií príp. osobitných podmienok priložených k zmluve o zájazde. Informácie v ponukovom katalógu vychádzajú zo skutočností a faktov známych CK v čase jeho prípravy.

1.4   Zmluvou o zájazde sa CK zaväzuje objednávateľovi obstarať zájazd a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za zájazd dohodnutú cenu.

II. Cenové podmienky

2.1    Ceny zájazdov sú uvedené v eurách a sú zmluvnými cenami dohodnutými písomnou dohodou medzi CK a objednávateľom. Dohodnutá cena o zájazde je uvedená v zmluve o obstaraní zájazdu.

2.2    Pri poskytovaní zliav pre deti je rozhodujúci vek dieťaťa k poslednému dňu zájazdu.

2.3    CK je oprávnená   jednostranne   zvýšiť   cenu   zájazdu   v lehote do 21 dní pred začiatkom   zájazdu resp. čerpaním objednaných služieb v týchto prípadoch:
a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátanie cien pohonných látok
b) zvýšeniu poplatkov spojených s dopravou napr. tranzitných, letiskových, prístavných   poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene objednaných služieb
c) zmene kurzu slovenskej koruny k inej mene použitej pri kalkulácii ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začiatkom zájazdu

2.4    CK je povinná oznámenie o zvýšení ceny zájazdu odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu resp. čerpania služieb, inak CK nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu resp. objednaných služieb. Objednávateľ je povinný doplatiť vzniknutý rozdiel bezodkladne, najneskôr však v lehote určenej v písomnom oznámení o zvýšení ceny. V opačnom prípade je Cestovná kancelária oprávnená postupovať podľa bodu 3.5 tohto článku.

2.5    Ceny zájazdov sú stanovené na osobu, ak nie je v cenníku uvedené inak. K základným cenám zájazdov sa pripočítavajú príplatky, resp. odpočítavajú zľavy uvedené v základnej ponuke na osobu a deň. V prípade percentuálneho zníženia cien zájazdov sa zníženie nevzťahuje na žiadne príplatky priamo súvisiace so zájazdom.

III. Platobné podmienky

3.1    CK má právo na zaplatenie celej ceny zájazdu pred jeho poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť celú cenu zájazdu pred jeho poskytnutím.

3.2    CK je oprávnená požadovať zaplatenie preddavkov (zálohy) v minimálnej výške 50% ceny všetkých objednaných služieb (okrem poistenia, ktoré musí byť objednávateľom zaplatené už pri podpísaní záväznej objednávky). Najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd, resp. začatím čerpania služieb je objednávateľ povinný doplatiť zvyšnú časť ceny za objednané služby.

3.3    V prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 21 dní je objednávateľ povinný zaplatiť 100% ceny všetkých objednaných služieb.

3.4    Právo na riadne poskytnutie všetkých služieb vzniká objednávateľovi až po zaplatení 100% ceny zájazdu a splnením ostatných podmienok poskytnutia služieb.

3.5    V prípade nezaplatenia ceny za objednané služby v stanovených lehotách je Cestovná kancelária oprávnená bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od zmluvy a služby neposkytnúť a objednávateľ je povinný uhradiť zmluvnú pokutu podľa článku VII. týchto zmluvných podmienok a všetky náklady, ktoré CK vznikli z dôvodu nesplnenia si zmluvných povinností objednávateľom.IV. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1    Základné práva objednávateľa sú najmä:

 1. právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 2. právo na riadne poskytnutie informácií o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, ktoré sú CK známe ako i oboznámenie so zmenami, o ktorých sa cestovná kancelária neskôr dozvedela
 3. právo vypovedať zmluvu kedykoľvek aj bez udania dôvodu pred začiatkom čerpania služieb podľa článku VII. týchto zmluvných podmienok.
 4. právo obdržať najneskôr 10 dní pred začiatkom zájazdu resp. čerpania objednaných služieb ďalšie podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú CK známe, pokiaľ už nie sú uvedené v zmluve o zájazde alebo katalógu, ktorý mu bol odovzdaný. Tieto písomné informácie zasiela Cestovná kancelária len na jednu adresu, uvedenú objednávateľom, ak nie je dohodnuté inak.
 5. právo písomne oznámiť, že sa zájazdu miesto neho zúčastní iná osoba, uvedená v tomto oznámení. Toto právo môže objednávateľ uplatniť v lehote do 30 dní pred začiatkom zájazdu alebo čerpania služieb. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré CK v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú a to v minimálnej výške 70€ za osobu.
 6. právo na reklamáciu nedostatkov a chybných plnení podľa článku VIII. týchto podmienok
 7. na ochranu osobných údajov, uvádzaných v zmluve , v zmysle príslušných právnych predpisov, pričom podpisom tejto zmluvy objednávateľ súhlasí len s ich spracovaním pre interné potreby CK.

4.2   Základné povinnosti objednávateľa sú najmä:

 1. poskytnúť CK maximálnu súčinnosť, potrebnú na riadne zabezpečenie objednaných služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť ďalšie doklady podľa požiadavky CK. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti je objednávateľ povinný uhradiť všetky náklady a škody, ktoré poskytnutím nesprávnych údajov CK vznikli.
 2. zabezpečiť u osôb mladších ako 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav si to vyžaduje
 3. nahlásiť vopred účasť cudzích štátnych príslušníkov, v opačnom prípade cestovná kancelária neručí za poskytnutie služieb týmto osobám. Tieto osoby sami zodpovedajú za splnenie všetkých náležitostí , ktorými je čerpanie služieb pre nich podmienené.
 4. zaplatiť cenu zájazdu resp. objednaných služieb v súlade s článkom III. týchto podmienok.
 5. bez zbytočného odkladu oznamovať CK svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb.
 6. prevziať od CK všetky doklady potrebné na čerpanie služieb a skontrolovať pravdivosť údajov v nich uvedených .V prípade, že 10 dní pred začiatkom zájazdu resp. čerpania objednaných služieb objednávateľ tieto doklady a informácie neobdržal, je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať CK, aby zjednala nápravu. V opačnom prípade má cestovná kancelária za to, že objednávateľ všetky doklady a informácie obdržal včas a úplné.
 7. pri čerpaní služieb sa presne riadiť prevzatými pokynmi a informáciami poskytnutými CK alebo jej zástupcami, dodržiavať časy a miesta odchodov a na vlastnú zodpovednosť si zabezpečiť potrebné cestovné doklady a iné podmienky pre čerpanie služieb (pas, víza, doklady o poistení atd.)
 8. počínať si tak aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo na majetku na úkor ostatných účastníkov zájazdu, dodávateľov služieb alebo CK
 9. riadiť sa pokynmi sprievodcu alebo zástupcu CK
 10. mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu.

V. Práva a povinnosti CK

5.1    K právam a povinnostiam objednávateľa uvedeným v článku IV. týchto Zmluvných podmienok sa vzťahujú im zodpovedajúce práva a povinnosti CK:

 1. CK je povinná pred uzatvorením zmluvyzájazde presne, jasne, pravdivo, zrozumiteľne, úplne a riadne informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
 2. CK je povinná mať uzatvorenú zmluvupoistení zájazdov, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch, keď CK z dôvodu svojho úpadku a ak :
  1. neposkytne objednávateľovi dopravumiesta pobytu v zahraničí do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
  2. nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazduprípade, ak sa zájazd neuskutočnil,
  3. nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazduprípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti

c.   Najneskôr 7 dní pred začatím zájazdu poskytnúť objednávateľovi písomne ďalšie podrobné informácie   o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú jej známe, ak nie sú obsiahnuté už v zmluve, katalógu alebo v cenníku, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, podľa článku IV. týchto zmluvných podmienok a to najmä: Ak je zmluva uzatvorená v čase kratšom ako 7 dní pred začatím zájazdu, CK svoju povinnosť podľa bodu IV. musí splniť pri uzatváraní zmluvy.

VI. Zmena dohodnutých služieb

6.1    Ak je CK nútená pred začatím zájazdu zmeniť podmienky zmluvy o zájazde, môže navrhnúť objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí byť v návrhu nová cena uvedená. Objednávateľ má právo rozhodnúť, či bude so zmenou zmluvy súhlasiť alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Rozhodnutie objednávateľa sa musí oznámiť CK písomne v lehote určenej CK v návrhu zmeny zmluvy o zájazde.

6.2    CK má právo zrušiť zájazd, ak v lehote do 21 dní pred jeho začatím nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre CK ekonomicky neúnosné, pretože náklady vynaložené na jeho uskutočnenie výrazne prevyšujú náklady plánované. Minimálny počet účastníkov zájazdu pre všetky zájazdy je stanovený počtom 25 osôb, ak nie je dohodnuté inak. Ak CK zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi písomne najneskôr v lehote 7 dní pred začatím zájazdu. Klient má právo na primeranú náhradu škody.

6.3    CK si vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

6.4    Ak CK odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začatím alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy o zájazde podľa ods. 6.1, má objednávateľ právo žiadať, aby mu CK na základe novej zmluvy poskytla iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak CK môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby, je CK povinná tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

6.5    Ak po začatí zájazdu CK neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas, alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať.

6.6    Ak pokračovanie zájazdu nie je možné zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je CK povinná vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

6.7    Na základe individuálnej požiadavky CK pokiaľ je to možné, urobí zmenu podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 16,60 eur za jednu zmenu. Ide o zmenu termínu, typu ubytovacieho zariadenia, počtu osôb, nástupného miesta a pod. V prípade takejto zmeny požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 30 dní pred začatím zájazdu je takáto zmena považovaná za odstúpenie od zmluvy o zájazde zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť CK zmluvnú pokutu v súlade s čl.VI. týchto Zmluvných podmienok.

6.8    V prípade zabezpečenia služieb minimálne rovnakej úrovne (náhradné ubytovanie v hoteli rovnakej resp. vyššej kategórie, atď.) sú ďalšie nároky objednávateľa vylúčené.

6.9    Cestovná kancelária nenesie zodpovednosť za následky zmenených služieb alebo programu z dôvodov meškania dopravného prostriedku, spôsobeného technickými poruchami, počasím, dopravnousituáciou, štrajkom a podobne.

6.10 Pri službách súčasťou ktorých je doprava, je prvý a posledný deň určený na prepravu a reklamácia skrátenia dĺžky zájazdu z uvedeného dôvodu sú vylúčené.

VII. Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a zmluvné pokuty

7.1 Objednávateľ má právo kedykoľvek pred začatím čerpania služieb od zmluvy odstúpiť písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia CK. Pri odstúpení je objednávateľ povinný uhradiť nasledujúce zmluvné pokuty:

 1. 10% z ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote do 46 dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb
 2. 20% z ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 45 - 30 dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb
 3. 30% z ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 29 – 21 dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb
 4. 50% z ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 20 – 15 dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb
 5. 75% z ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 14 – 6 dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb
 6. 100% ceny všetkých objednaných služieb, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy v lehote 5 a menej dní pred termínom začatia zájazdu resp. čerpania služieb

7.2    Pre určenie počtu dní pri výpočte zmluvných pokút sa započítava aj deň, kedy bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené CK.

7.3    Za služby , ktoré boli CK riadne zabezpečené a objednávateľ ich na základe vlastného rozhodnutia nezačne čerpať vôbec alebo len čiastočne, nemá nárok na vrátenie celej alebo časti ceny zájazdu za nečerpané služby.

7.4    V prípade žiadosti objednávateľa o zmenu termínu alebo ubytovania na novú, ak je cestovná kancelária schopná zabezpečiť takúto výmenu, sa postupuje ako pri vypovedaní od zmluvy zo strany objednávateľa a ten je povinný uhradiť uvedené zmluvné pokuty tohto článku, ak nie je dohodnuté inak.

7.5    Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa čl. IV. ods. 4.2) písm. j) týchto Zmluvných podmienok, je povinný uhradiť 100% z vopred stanovenej ceny.

7.6    Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených služieb.

7.7    CK má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplatenej zálohy alebo zaplatenej ceny doposiaľ objednaných služieb. CK je zároveň povinná vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.

VIII. Reklamácie a zodpovednosť za škodu

8.1    V prípade, že rozsah alebo kvalita poskytnutých služieb je nižšia ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde vzniká objednávateľovi právo na reklamáciu. Objednávateľ (ďalej „reklamujúci“) je povinný uplatniť toto právo bezodkladne priamo na mieste u dodávateľa služieb alebo u zástupcu CK tak, aby mohla byť zjednaná okamžitá náprava.

8.2    Ak nie je možné vybaviť reklamáciu a vykonať nápravu priamo na mieste, spíše reklamujúci reklamačný protokol v spolupráci s dodávateľom služieb alebo zástupcom CK s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše dodávateľ služieb alebo zástupca CK. Tento potvrdený reklamačný protokol je reklamujúci povinný predložiť pri reklamácii. V prípade nedodržania tohto postupu právo na reklamáciu, uplatnené až po ukončení zájazdu alebo čerpania reklamovaných služieb zaniká.

8.3    Ak cestovná kancelária nezabezpečí riadne a včas nápravu reklamovaných služieb, môže objednávateľ uplatniť svoje práva po návrate bezodkladne, najneskôr však do 3 mesiacov od ukončenia čerpania služieb, alebo ak služby neboli čerpané vôbec, odo dňa kedy sa mali služby vyčerpať podľa zmluvy, v CK, pričom reklamujúci doloží záznam podľa bodu 2 tohto článku. V takomto prípade má reklamujúci nárok na zľavu zo zaplatenej ceny služieb, zodpovedajúcu rozdielu medzi zaplatenými a skutočne poskytnutými službami.

8.4    Pri riešení reklamácie je reklamujúci povinný poskytovať CK maximálnu súčinnosť, aby bolo možné nedostatky čo najúčinnejšie odstrániť a zabránilo sa vzniku akýmkoľvek škodám, alebo aby sa ich rozsah znížil.

8.5    Cestovná kancelária nezodpovedá za úroveň tých služieb, ktoré si objednávateľ sám objedná u tretích osôb.

8.6    V prípade, že dôjde k prebukovaniu ubytovacieho zariadenia a bude nutné objednávateľa ubytovať v inom ubytovacom zariadení, poskytne sa náhradné ubytovanie v ubytovacom zariadení rovnakej alebo vyššej kategórie. Náhradné ubytovanie môže byť poskytnuté aj na časť pobytu. Ďalšie nároky voči CK sú vylúčené.

8.7    Zmeny a odchýlky jednotlivých služieb sú v nutných prípadoch možné. Ide najmä o zmeny miesta odletu, trasy, leteckej spoločnosti, typu lietadla a letových časov pri leteckej doprave resp. trasy, typu autobusu v rovnakej kvalite a cenovej relácií a časov odchodu a návratu zo zájazdu pri autobusovej doprave. V prípade horeuvedených zmien bude CK bezodkladne informovať objednávateľa.

8.8    Objednávateľ, ktorý použije vlastnú dopravu, je sám zodpovedný za dodržanie termínu nástupu a ukončenia pobytu, ktorý CK uvádza v pokynoch na zájazd.

8.9    CK nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená objednávateľom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8.10 Za predmet reklamácie sa nepovažujú také škody a majetkové ujmy spôsobené objednávateľovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.


IX. Cestovné poistenie

9.1    CK sprostredkováva komplexné cestovné poistenie, ktoré nie je povinné a nie je zahrnuté v cene zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je o.i. zahrnuté poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu a cenníku CK a presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ obdrží od CK.

9.2    Pri vzniku poistnej udalosti je poistený v priamom vzťahu s poisťovacou spoločnosťou a CK neprináleží posudzovať existenciu resp. výšku uplatňovaných nárokov z toho vzťahu.

X. Záverečné ustanovenia

10.1 Platnosť týchto Zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované CK len vtedy, ak nie je CK stanovený, či vopred dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to vždy písomnou formou.

10.2 Objednávateľ potvrdzuje podpisom zmluvy o zájazde, že sú mu Zmluvné podmienky cestovnej   kancelárie STELLATOUR známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.

10.3 Všetky údaje a pokyny obsiahnuté v propagačnom letáku o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe tlače( 1.5.2014) a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.

10.4 Práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v „Zmluvných podmienkach cestovnej kancelárie STELLATOUR sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.